NCERT solution for class 12 Sanskrit Bhaswati भास्वतीभाग 2 | कक्षा 12 संस्कृतगाइड

Most of the students of class 12take Sanskrit as a tough subject as it is different from the other literature subjects. Students find Sanskrit quite tough thanothersubjects included in the syllabus of class 12. But they don’t know with proper preparation they can score a very good great in Sanskrit whichimproves their overall grade in the upcoming CBSE examination.Students mostly need to strengthen their base in the grammar portion of Sanskrit as it is a very scoring part. Studentswhoare prepared by following proper guidelines then surely can grow their interest in the subject.

Reference books and other NCERT textbooks are not required for the preparation. NCERT Sanskrit books are quite enough for the preparation but students need a guideline over solved questionsand answers to have an idea about themarks distributions. That is why class 12 CBSE students should follow NCERT Solutions for Class 12 Sanskrit Bhaswati which is the part of NCERT solution for class 12. The NCRT Sanskrit solution is written by expert subject teachers who provide an easy overall idea about the answer construction as well as mark distribution. All the solve answers are taken from every chapter included in the Sanskrit syllabus according to the NCERT guideline.

Bhaswati Sanskrit Book Class 12 Solutions

 • Chapter 1 अनुशासनम्
 • Chapter 2 नत्वंशोचितुमर्हसि
 • Chapter 3 मातुराञागरीयसी
 • Chapter 4 प्रजानुरज्जकोनृपः
 • Chapter 5 दौवारिकस्यनिष्ठा
 • Chapter 6 सूक्ति-सौरभम्
 • Chapter 7 नैकेनापिसमंगतावसुमती
 • Chapter 8 हल्दीघाटी
 • Chapter 9 मदालसा
 • Chapter 10 प्रतीक्शा
 • Chapter 11 कार्याकार्यव्यवस्थितिः
 • Chapter 12 विद्धास्थानानि

खण्डःक

 • अपठितांशावबोधनम्

खण्डःखसंस्कृतेनरचनात्मकंलिखितकार्यम्

 • पत्र-लेखनम् (अनौपचारिकंपत्रम्/प्रार्थनापत्रम्)
 • लघुकथा-लेखनम् (शब्दसूचीसाहाय्येन, रिक्तस्थानपूर्ति-माध्यमेन)
 • सङ्केताधारितम्अनुच्छेदलेखनम्

खण्डःग

 • अनुप्रयुक्तव्याकरणम्
 • सन्धि-प्रकरण
 • समास-प्रकरण
 • प्रकृति-प्रत्यय-विभाग
 • अन्विति-प्रकरण
 • उपपदविभक्तिप्रयोग

खण्डःघ

भाग I – पठितांशअवबोधनम्

 • Chapter 1 उत्तिष्ठतजाग्रत (उठो, जागो)
 • Chapter 2 सूर्यःएवप्रकृतेःआधारः (सूर्यहीपृथ्वीकाआधारहै)
 • Chapter 3 राष्ट्रचिन्तागरीयसी (राष्ट्रकीचिन्ताअधिकमहत्त्वपूर्णहै)
 • Chapter 4 दूरदृष्टिःफलप्रदा (दूरदृष्टिअच्छेपरिणामदेतीहै)
 • Chapter 5 अहो! राजतेकीदृशीयंहिमानी (अहा! कैसीसुशोभितहैयहहिम-घाटी)
 • Chapter 6 सुधामुचःवाचः (अमृतबरसानेवालेवचन)
 • Chapter 7 दारिद्र्येदुर्लभंसत्त्वम् (दरिद्रतामेंमनोबलकाहोनादुर्लभहै)
 • Chapter 8 आश्चर्यमयंविज्ञानजगत् (आश्चर्योंसेभराहैविज्ञानकायहसंसार)

भाग II – सामान्यःसंस्कृतसाहित्यपरिचयः

 1. पाठ्यपुस्तकेसंकलितपाठ्यांशानाम्कवीनांकृतीनांसंस्कृतेनपरिचयः
 2. लेखकानांदेश-काल-ग्रन्थाणाम्
 3. कवि/लेखकपरिचयः
 4. संस्कृतेगद्य-पद्य-नाटकादिविधानांमुख्यविशेषतानांपरिचयः

NCERT Solutions for Class 12 Sanskrit

CBSE Class 12 Sanskrit Syllabus

संस्कृतम्कक्षा – 12

पूर्णाङ्काः 100

एकम्प्रश्नपत्रम्

अस्मिन्प्रश्नपत्रेचत्वारःःखण्डाःभविष्यन्ति

खण्डःअपठितांशअवबोधनम् (10)

खण्डःरचनात्मककार्यम् (15)

खण्डःअनुप्रयुक्तव्याकरणम् (30)

खण्डः” (45)

(अ) पठित-अवबोधनम् (35)

(ब) संस्कृतसाहित्येतिहास्यपरिचयः (10)

प्रतिखण्डंविस्तृतविवरणम्

खण्डः ‘क’ – (अपठितांशअवबोधनम्)

80-100 शब्दपरिमितःएकसरलःअपठितःगद्यांशः।प्रश्नवैविध्यम् (अङ्काः – 10, कालांशः – 21)

 • एकपदेनउत्तरम्
 • पूर्णवाक्येनउत्तरम्
 • सर्वनामस्थानेसंज्ञाप्रयोगः
 • कर्तृक्रिया-पदचयनम्
 • विशेषण-विशेष्य/पर्याय/विलोमादिचयनम्
 • समुचितशीर्षकप्रदानम्

खण्डः

(संस्कृतेनरचनात्मकंलिखितकार्यम्) (अङ्काः – 15, कालांशः – 32)

1. अनौपचारिकंपत्रम्/प्रार्थनापत्रम्

2. लघुकथा (शब्दसूचीसाहाय्येन, रिक्तस्थानपूर्ति-माध्यमेन)

3. संकेताधारितम्अनुच्छेदलेखनम् (चित्रमधिकृत्य, निर्दिष्टशब्दसूची-साहाय्येन)

खण्डः

(अनुप्रयुक्तव्याकरणम्) (अङ्काः – 30, कालांशः – 63)

(i) पाठाधारिताःसन्धिच्छेदाः (2 + 2 + 2 = 6)

स्वरसन्धिः, व्यंजनसन्धिः, विसर्गसन्धिः

(ii) पाठाधारितसमस्तपदानांविग्रहा: (6)

अव्ययीभावः, द्विगुः, द्वन्द्वः, तत्पुरुषः, कर्मधारयः, बहुव्रीहिः

(iii) प्रत्ययाः

अधोलिखितप्रत्यययोगेनवाक्यसंयोजनम्/सङ्केताधारितरिक्तस्थानपूर्तिः

(अ) कृत् – क्त, क्तवतु, क्त्वा, तुमुन्, ल्यप्, तव्यत्, अनीयर्, क्तिन्, शतृ, शान। (5)

(आ) तद्धित — मतुप्, इन्, ठक्, ठञ्, त्व, तल्। (3)

(iv) अन्वितिः (5)

कर्तृ-क्रिया-अन्वितिः/विशेषण-विशेष्य-अन्वितिः

(v) उपपदविभक्तिप्रयोगः (पाठ्यपुस्तकम्आधृत्य) (5)

खण्डः

भागः I – (पठितांशअवबोधनम् ) (अङ्काः – 45, कालांशः – 94)

(अ) अंशत्रयम् (15)

(i) एकःगद्यांशः (5)

(ii) एकःनाट्यांशः (5)

(iii) एकःपद्यांश: (5)

प्रश्नवैविध्यम्

(i) एकपदेनउत्तरम् (1)

(ii) पूर्णवाक्येनउत्तरम् (1)

(iii) विशेषण-विशेष्य-अन्विति:/पर्याय/विलोमचयनम् (1)

(iv) सर्वनामस्थानेसंज्ञाप्रयोगः (1)

(v) कर्तृ-क्रिया-पदचयनम् (1)

() (i) उद्धृतांशानम्प्रसङ्गसन्दर्भलेखनम्कःकम्कथयति/सन्दर्भग्रन्थस्यलेखकस्यचनामोल्लेखनम् (4)

(ii) प्रदत्तेभावार्थेत्रयेशुद्धभावार्थचयनम्/ प्रदत्तेभावार्थेरिक्तस्थानपूर्तिः (4)

(iii) उद्धृतश्लोकानाम्अन्वयेषुरिक्तस्थानपूर्तिः (4)

(iv) प्रदत्तवाक्यानांक्रमयोजनम् (4)

(v) प्रदत्तपंक्तिषुप्रसङ्गानुसारंश्लिष्टपदानाम्/पदानाम्अर्थलेखनम् (4)

भागः II – (सामान्यःसंस्कृतसाहित्यपरिचयः) (10)

1. (अ) पाठ्यपुस्तकेसंकलितपाठ्यांशानांकवीनांकृतीनांसंस्कृतेनपरिचयः (1 × 5 = 5)

(आ) संस्कृतेगद्य-पद्य-नाटकादिविधानांमुख्यविशेषतानांपरिचयः (5)

So, from this solution,students can understand the question pattern and how to construct a good Sanskrit answer without making any grammatical mistakes. Class 9 CBSE students are welcome to download the complete NCERT Sanskrit PDF file from the official web page. And for the class 9 CBSE students, these Sanskrit NCERT solutions are completely accessible without login and are free.

Without login, the facility provides the students anytime access to strengthen their preparation for the upcoming examination. Students are also welcome to leave any comments about their feedback or query and the express to reach them within a few minutes. So, students Do not waste your time searching several Sanskrit reference books. Download the Sanskrit NCERT solution now and start your preparation. All the best.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here